Elias – Felix Mendelssohn Bartholdy

Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Aufführung am 21. Oktober 2018.